Privacyverklaring

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Van Heerikhuize Architectuur neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@heerikhuize.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Van Heerikhuize Architectuur kan uw persoonsgegevens verwerken doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht (in verband met aanhef correspondentie)
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Van Heerikhuize Architectuur verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • burgerservicenummer (BSN)

Het Burgerservicenummer (BSN) wordt slechts eenmalig gebruikt en op uw verzoek als wij via het Omgevingsloket online een vergunningsaanvraag indienen. Dit BSN nummer wordt niet in ons systeem verwerkt.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Van Heerikhuize Architectuur verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Van Heerikhuize Architectuur analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Van Heerikhuize Architectuur verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Van Heerikhuize Architectuur bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Mogen wij wel werkzaamheden voor u verrichten dan bewaren wij persoonsgegevens tijdens en na afloop van het project. De gearchiveerde stukken (tekeningen, rapporten en vergunningen) kunnen voorzien zijn van NAW gegevens en/of bouwadres om voor u beschikbaar te houden. Ook worden de gegevens bewaard in verband met garantietermijnen en eventuele aansprakelijkheidsstelling. Wij hanteren als uitgangspunt een bewaartermijn van 12 jaar vanaf de start van uw project.

Delen van persoonsgegevens met derden

Van Heerikhuize Architectuur verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Van Heerikhuize Architectuur gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Van Heerikhuize Architectuur en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@heerikhuize.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Contactgegevens:

M. van Heerikhuize is de Functionaris Gegevensbescherming van Van Heerikhuize Architectuur. Hij/zij is te bereiken via info@heerikhuize.nl.